Chứng nhận chất lượng sản phẩm được sản xuất bởi Công ty TNHH Ocean Sky

> Kiểm định theo bộ y tế

> Kiểm định FDA